top of page

Kishkeeyihteetaak!

Natohta lii parol eekwa kakwee-kishkeeyihta.

Piikishkweetaak aañ Michif!

Ayamistaa Terry Ireland sooñ nistweer:

Kaa-Piikishkweet
Taanshi Kiya?
Lii Priyeer
Lii Parol
Awa/Ooma
Li Maañzhii
Li Taañ
Kaa-Tohtamiweehk
Niya/Kiya
Wiya
La Famii
Aweena? Keekway?
Taandee?
Taanshpii?
Aañsaamb Tooteetaak
Lii Shaañsooñ
Lii Fet
bottom of page